Back to news

23 May 2024

ความก้าวหน้าของโครงการ “ข่วงหลวงเวียงแก้ว”

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอร่วมยินดีกับความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ “ข่วงหลวงเวียงแก้ว” ซึ่งขณะนี้เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ชนะประกวดเมื่อปี พ.ศ. 2557 แล้ว

แบบก่อสร้างนี้มีการปรับแก้เพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมโดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สยามสมาคมฯ นำโดยคุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมฯ ได้มีโอกาสช่วยสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล กรมศิลปากร ผู้ออกแบบ และภาคประชาชน  ในนามของคณะทำงานพิทักษ์และส่งต่อมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ริเริ่มการปรับปรุงพื้นที่สำคัญของเมืองโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แม้จะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากว่าปกติ แต่ก็นับว่าคุ้มค่าแก่การรอคอย สมาคมฯ ยังคงติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้ต่อไป ซึ่งให้เวลาดำเนินการก่อสร้าง 617 วัน

รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Heritage Journeys: การขยับ ปรับ และไปต่อของโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์: https://bit.ly/3ywN2UA

เครดิตภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ