Back to news

15 September 2023

สยามสมาคมฯ ต้อนรับวิทยากรและคณะนักเรียนในหลักสูตร ‘เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล’ (Citizen of Culture and Good Governance)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะนักเรียนจำนวน 40 คนในหลักสูตร ‘เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล’ (Citizen of Culture and Good Governance) ได้มาจัดการเรียนการสอนและการเสวนา ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือกันของสยามสมาคมฯ และสถาบันพระปกเกล้า จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและนิเวศวัฒนธรรม โดยมีผู้เรียนเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากภาคประชาสังคม ผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแผนงานในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยตรง

โดยในช่วงเช้าเป็นการเรียนการสอนวิชาการตลาดสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีอาจารย์มีชัย แต้สุจริยาเป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาถอดบทเรียน และอภิปรายกลุ่ม ร่วมกับ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว คุณปัทมา ปรางค์พันธ์ และดร.รังสิมา กุลพัฒน์ เกี่ยวกับสามกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่ใช้การสร้างภาคีหรือหุ้นส่วนทางวัฒนธรรมมาช่วยสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของมรดกในพื้นที่