Back to news

4 April 2024

สยามสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) กับกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 คุณกนิษฐา กสิณอุบล กรรมการผู้จัดการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) กับกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ย่านอโศกสู่การเป็นย่านน่าอยู่ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมชาวอโศก ผ่านการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 สุข คือ สุขสัญจร สุขวิถี สุขสิ่งแวดล้อม และสุขกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) ริเริ่มมาจากการรวมตัวขององค์กรที่อยู่ในพื้นที่ย่านอโศก โดยมีภาคีตั้งต้น คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน, บริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด, บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อโศกที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญ (Financial District) ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2565 โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ตลอดจนศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สัมภาษณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากผลสำรวจทำให้โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาย่านอโศกโดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่าน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 สุข ประกอบด้วย สุขสัญจร สุขวิถี สุขสิ่งแวดล้อม และ สุขกิจกรรม

การลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการสร้างความร่วมมือของประชาคมชาวอโศกจากทุกภาคส่วน และจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านอโศกให้เป็นพื้นที่เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นย่านต้นแบบแห่งความสุขของชาวกรุงเทพฯ