เลือกหน้า
Back to Lectures

เทวรูปา: ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย

ความงามอันเป็นเอกของประติมากรรมอินเดียที่มีหลากหลายรูปแบบ ล้วนแต่ส่งเสริมให้ศิลปะอินเดียได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสกุลศิลปกรรมที่งดงามที่สุดในโลก ความงดงามด้านสุนทรียะของประติมากรรมอินเดียย่อมทำให้ผู้ชื่นชอบรู้สึกจมดิ่งอย่างลึกซึ้งเมื่อเฝ้าพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีก

นอกจากความงามด้านสุนทรียภาพแล้ว ประติมากรรมอินเดียยังมีความน่าสนใจอีกประการหนึ่ง นั้นคือ เรื่องราว (Subject) ที่ประติมากรมุ่งหมายที่จะสื่อให้กับผู้ชมได้รับรู้ เรื่องราวเหล่านี้ล้วนแต่ถ่ายทอดความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากศาสนา เทพเจ้าต่างๆ ที่เป็นบุคลาธิษฐานของพลังอำนาจของจักรวาล เมื่อเทพเจ้ามีพลังอำนาจและศักดิ์สิทธิ์ ประติมากรรมที่แสดงภาพเทพเจ้าจึงต้องศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย การสร้างประติมากรรมจึงถูกกำกับด้วยกฎศักดิ์สิทธิ์และข้อห้ามต่างๆ ที่เรียกว่า “ประติมานวิทยา” (Iconography)

การบรรยายประกอบการเปิดตัวหนังสือ “เทวรูปา: ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย” ครั้งนี้ จึงจะนำเสนอความงามด้านสุนทรียภาพและกฎเกณฑ์ทางประติมานวิทยาไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นประติมากรรมเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เฉพาะศิลปะอินเดีย โดยยกตัวอย่างจากประติมากรรมชิ้นเอก (Masterpiece) เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้ซาบซึ้งกับความสุนทรียะของประติมากรรมแต่ละชิ้น รวมถึงได้เรียนรู้ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพเจ้าแต่ละองค์ไปพร้อมกัน

About the speaker

ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนภูมิพล) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาและสถาบันเดียวกัน จากนั้นได้รับทุนพระราชทานจาก   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าศึกษาต่อทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในระดับปริญญาเอกที่ National Museum Institute กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดร. เชษฐ์ เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาทางด้านศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ ทั้งทางด้านรูปแบบศิลปะและประติมาน-วิทยาในศาสนาฮินดู-พุทธ และยังได้ผลิตผลงานวิจัยและหนังสือต่างๆ จำนวนมาก อาทิ ศิลปะไทย ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชีย, อาคารทรงศิขระ-วิมานในศิลปะอินเดีย กับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์, ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต และผลงานล่าสุด “เทวรูปา: ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย”

When

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

Where

ห้องบรรยาย ชั้น 4 สยามสมาคมฯ

Admission

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณพิณทิพย์เบอร์ 02 661 6470-3 ต่อ 203 หรืออีเมล pinthip@thesiamsociety.org

More upcoming lectures