เลือกหน้า

ห้องสมุดสยามสมาคม

ห้องสมุดสยามสมาคมเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ห้องสมุดของเรายังเป็นที่จัดเก็บคอลเล็กชั่นหนังสือหายากและต้นฉบับใบลานที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล “ห้องสมุดเฉพาะ” ให้กับห้องสมุดสยามสมาคม

ห้องสมุดสยามสมาคมยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน สำหรับการค้นคว้า และหาข้อมูล โดยมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังต่อไปนี้

  • หนังสืออ้างอิง
  • หนังสือทั่วไป มีจำนวน 50,000 เล่ม โดยประมาณ (ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ)
  • วารสารต่างๆ รวมถึง วารสารสยามสมาคมฯ (Journal of The Siam Society) และวารสาร Natural History Bulletin of The Siam Society (NHBSS)
  • แผนที่เก่า
  • ภาพถ่ายประวัติศาสตร์
  • วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
  • หนังสือสะสมหายาก
  • คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา และเอกสารโบราณทางด้าน กฎหมาย วรรณคดี โหราศาสตร์ และการแพทย์แผนโบราณ ในภาษาบาลี ล้านนา และภาษาไทย
  • ไมโครฟิล์ม ดีวีดี, เทปวิดีโอ
  • เครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายเอกสาร 

ห้องสมุดสยามสมาคม

สมาชิกของสมาคมฯ สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ฟรี บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการห้องสมุดได้ในอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อวัน สำหรับผู้ใหญ่ และในอัตรา 50 บาทต่อวัน สำหรับนักศึกษาที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องสมุด กรุณาติดต่อ pinthip@thesiamsociety.org

บริการออนไลน์

ค้นหาหนังสือในห้องสมุดของเรา

เข้าสู่ระบบสืบค้น

Past Events

WordPress Tables Plugin