เลือกหน้า

พระบรมราชูปถัมภ์และพระราชวงศ์
ที่เคยเสด็จเยี่ยมชมสมาคมฯ

องค์บรมราชูปถัมภก

HM King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

องค์อนูปถัมภก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์อนูปถัมภก และองค์นายกกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายกกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า อาชิ เคซัง โชเดน วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
เจ้าชายอากิชิโน มกุฎราชกุมาร แห่งญี่ปุ่น
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก

การเสด็จเยือนของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

4 ธันวาคม 2497

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการแผนที่หายากจากคอลเลคชันสยามสมาคม

13 มกราคม 2505

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระราชินีอิงกริดแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหอสมุดหลังใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2519

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในงานฉลองครบรอบ 72 ปี สยามสมาคมฯ

22 ธันวาคม 2523

เจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เสด็จมาทรงเยียมชมสยามสมาคมฯ

22 มิถุนายน 2537

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองรอยพระพุทธบาททองคำ ซึ่งสยามสมาคมฯจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญรอยพระพุทธบาททองคำนี้ประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรมในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

16 ธันวาคม 2537

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

30 กันยายน 2541

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังใหม่

12 มกราคม 2544

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการอุทิศโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดสระบัวแก้ว จ.ขอนแก่น ของสยามสมาคมฯ

23 สิงหาคม 2547

เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น เสด็จมาทรงเยียมชมสยามสมาคมฯ

24 มกราคม 2548

สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า อาชิ เคซัง โชเดน วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จมาทรงเยียมชมสยามสมาคมฯ

22 กุมภาพันธ์ 2549

สมเด็จพระราชาธิบดีฮวน คาร์ลอสที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาในงานเปิดตัวหนังสือ “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” ฉบับภาษาไทยเล่มแรก ณ สยามสมาคม

27 พฤศจิกายน 2551

เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เสด็จมาทรงเยี่ยมชมสยามสมาคมฯ