เลือกหน้า

ผู้อุปภัมภ์ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความซาบซึ้งใจและขอขอบพระคุณผู้อุปถัมภ์ในการการสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ฑูตานุฑูตและคณะทำงานของประเทศต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ดังปรากฎในรายนามต่อไปนี้