พิทักษ์มรดกสยาม

เพื่อการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

พิทักษ์มรดกสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร องค์บรมราชูปถัมภก ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดความเอาใจใส่ การขาดแคลนทุนทรัพย์ การถูกรุกล้ำพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายหลักของพิทักษ์มรดกสยาม คือการยกระดับการรับรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ของสาธารณชนทั่วไป รวมถึงการแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ ทั้งนี้ขอบเขตความสนใจของพิทักษ์มรดกสยาม ครอบคลุมมรดกวัฒนธรรมทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมชุมชน และภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape)

พิทักษ์มรดกสยาม ทำงานผ่านเสาหลัก 4 เสา ได้แก่การเสริมสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมการศึกษา การขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม และการสร้างเครือข่าย กิจกรรมภายใต้การทำงานสี่ด้านนี้ ได้แก่ การจัดการประชุม การบรรยาย ทัศนศึกษา อบรม สัมมนา การจัดพิมพ์หนังสือ และบทความในสื่อต่างๆ ทั้งนี้ พิทักษ์มรดกสยาม เชื่อมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของประเทศไทยต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณจารุณี คงสวัสดิ์
โทร +66 2 661 6470 ถึง 3 ต่อ 204
โทรสาร +66 2 258 3491
อีเมล jarunee@thesiamsociety.org

Knowledge

The Society is an independent public repository of knowledge and expertise in heritage management and preservation. We summarise and publish free handbooks and publications on cultural heritage management.

Education

We provide a non-official forum for major cultural heritage stakeholders to explain how they are fulfilling their stewardship, and for the public to be informed of and comment on policies and plans for cultural heritage preservation. To raise public awareness and understanding on cultural heritage matters, we conduct study trips to visit cultural heritage sites both in Thailand and abroad.

Networking

With like-minded organisations, we participate in and promote their cultural activities, as well as co-organise activities and cultural advocacy campaigns.

Advocacy

We monitor the government and cultural stakeholders’ role in cultural heritage management, identify, and publicize threats to the proper conservation of the nation’s cultural heritage, and take appropriate action or protest to counter or mitigate those threats.

Past events