เลือกหน้า
Back to news
11 May 2023

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะ กมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ “100 ปี เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ร้อยใจบูชากัลยาณคุณ” การจัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เช่น พระนิพนธ์ ของที่ระลึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดแสดงดนตรีคลาสสิก และการขับร้องเพลง “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การสานเสวนาและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ และพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์