เลือกหน้า

Back to news

14 October 2023

พิธีปิดหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม  จากนั้นนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความคาดหวังและคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (KPI-CDG) และกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการศึกษาอบรม

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยเน้นให้รู้หลักการบริหารจัดการ และพัฒนาต่อยอดโดยคำนึงถึงความยั่งยืน เข้าใจและวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย จัดทำแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ในชุมชนและท้องถิ่น