เลือกหน้า

Back to news

19 July 2023

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา และ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานว่า “หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยเน้นให้รู้หลักการบริหารจัดการ และพัฒนาต่อยอดโดยคำนึงถึงความยั่งยืน เข้าใจและวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย จัดทำแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ของชุมชน หรือของท้องถิ่นได้จริง เพื่อให้มรดกวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัย และทุกคนสามารถรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกัน” โดยหลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 40 คน จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ใช้เวลาการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง