เลือกหน้า

Back to news

17 May 2024

สยามสมาคมฯ ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดร.วีระชัย ณ นคร หัวหน้าแผนกธรรมชาติวิทยาของสยามสมาคมฯ คุณอวยพร เกิดช่วย ที่ปรึกษาอาวุโส และคุณพิณทิพย์ เกิดผลานันท์ บรรณารักษ์ ได้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ซึ่งได้มาเข้าชมหนังสือ เอกสารต่างๆ และ จารึกใบลานในห้องสมุด และห้องหนังสือหายากของสยามสมาคมฯ

โดยการมาเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในประเทศไทย