เลือกหน้า
Back to Lectures

แหล่งถลุงเหล็กยุคแรกเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

In this lecture, titled “The Early Ancient Iron-Smelting Site in Northern Thailand”, archaeologist Yoddanai Sukkasam of The Fine Arts Department will elaborate on the findings of the surveys of over 50 ancient iron-smelting sites in a basin of Li – Baan Hong, Lamphun Province by the 7th regional office of Fine Arts Department (Chiangmai).

ในระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2562 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ทำการสำรวจร่องรอยแหล่งโลหกรรมโบราณในแอ่งที่ราบลี้-บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้นพบแหล่งโลหกรรมกระจายตัวในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไม่น้อยกว่า 50 แหล่ง จึงดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งถลุงเหล็กโบราณ สันห้วยทกหิน หมายเลข 1 ในพื้นที่บ้านแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบเตาถลุงเหล็ก และวิเคราะห์เทคนิคการถลุงเหล็กโบราณ และเพื่อศึกษาอายุสมัยของแหล่งถลุงเหล็กโบราณแบบสัมบูรณ์ (Absolute Dating) โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอคำอธิบายถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งถลุงเหล็กโบราณแห่งนี้

ในการบรรยายครั้งนี้ คุณยอดดนัย จะนำเสนอถึงผลการศึกษาแหล่งถลุงเหล็กโบราณบ้านแม่ลาน ทั้งในประเด็นเทคโนโลยีสมัยโบราณ รวมถึงคุณค่าและความสำคัญในฐานะแหล่งผลิตเหล็กยุคแรกเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

About the speaker

คุณยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณยอดดนัยมีความสนใจและงานศึกษาทางด้านโบราณ​โลหะวิทยา​ในพื้นที่​ภาคเหนือ​ของ​ประเทศไทย​

 

When

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

Where

ออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom, Facebook Live และ YouTube Live)

Admission

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมผ่าน Zoom ได้ที่ https://bit.ly/ironsmelting

 

More upcoming lectures